یلدای 1399

یلدا در دبستان غیردولتی شمس 

شب یلدا در منازل دانش آموزان دبستان شمس 

گزارش تصویری