مشکلات شناختی و اضطراب

وبیناری در بستر شاد توسط معاونت آموزش ایتدایی حول محور مشکلات شناختی و اضظراب دانش آموزان و ارا.ئه راهکارهای کاربردی برگزار شد